Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej im Obrońców Węgierskiej Górki

w Węgierskiej Górce

Zasady ogólne

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

2. Każdy nowy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.

3. Książki wypożycza się bezpłatnie.

4. W bibliotece należy zachować ciszę.

5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

6. Używanie telefonów komórkowych jest w bibliotece zabronione. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zezwolić na ich użycie.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może posiadać na koncie maksimum 3 książki (do tej ilości nie wlicza się podręczników).

2. Książkę można wypożyczyć na okres 30 dni. Przed upływem tego terminu, czytelnik może poprosić o jego przedłużenie o kolejny miesiąc.

3. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia książki, jeżeli nikt nie złożył na nią zamówienia.

4. Po upływie terminu zwrotu książki – bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia kolejnej pozycji do czasu uregulowania zaległości.

5. Przed wypożyczeniem, książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarzowi na jej ewentualne uszkodzenia.

6. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik ma obowiązek odkupić.

7. W przypadku niemożności odkupienia zagubionej książki, czytelnik może odkupić inną, wskazaną przez bibliotekarza.

8. Książek wchodzących w skład księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu. Można z nich korzystać wyłącznie w bibliotece lub na lekcjach.

9. Czytelnik ma obowiązek oddać wypożyczone książki do końca maja.

10. Czytelnik, który systematycznie zwracał książki w terminie, może wypożyczyć 3 pozycje na okres wakacji. Nie dotyczy to uczniów notorycznie łamiących postanowienia niniejszego regulaminu oraz absolwentów szkoły.

11. Książki wypożyczone na wakacje należy zwrócić do 10 września następnego roku szkolnego.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych.

2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

3. Każdorazowe korzystanie z komputera odnotowywane jest w ewidencji biblioteki.

4. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

5. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Może on ulec wydłużeniu, jeżeli nie ma innych chętnych.

6. Przy jednym stanowisku mogą przebywać najwyżej 2 osoby.

7. Użytkownik nie może zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych, ani kasować zainstalowanych programów.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

9. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.