Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Nasz certyfikat

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

W tym roku szkolnym w okresie od 10 października 2012 r.  do 31 marca 2013 r. nasza szkoła wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie ,,BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” pod patronatem Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzą m. in.: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji. Hasłem konkursu było:

,,PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA”

Przez te 6 miesięcy realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Pieczę nad realizacją zadań konkursowych sprawowała pani Jolanta Figat, która w ramach Konkursu ukończyła kurs ,,Bezpieczna szkoła 2012.II Edycja organizowany przez Studium Prawa Europejskiego.  Koordynatorami były również panie Dorota Waligóra i Bogusława Gawlińska. W zadania konkursowe, a było ich 10 zaangażowała się cała społeczność szkolna. Zostało podjętych szereg działań,  spotkań, konkursów, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie, z dużym zaangażowaniem włączali się w różnorodne formy realizacji zadań. A były to:

 • pogadanki, debaty, konserwatoria, dramy, dyskusje,
 • konkursy wiedzy i plastyczne,
 • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Rodzinnym Domem Dziecka i innych organizacji społecznych
 • happening,
 • prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w środowisku wiejskim oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • prezentacje multimedialne, filmiki,
 • udział w spektaklach terapeutycznych,
 • redagowanie tekstów literackich (wypowiedź wielozdaniowa, wiersz, refleksja),
 • broszurki, gazetka szkolna, wystawki.

Każde przeprowadzone zajęcia, debaty, konkursy, konwersatoria, spotkania z zaproszonymi gośćmi, liczne akcje i przedsięwzięcia wniosły dużą dawkę wiedzy i umiejętności, uwrażliwiły uczniów na potrzeby innych.  W wyniku działań uczniowie naszej szkoły:

 • mają większą świadomość obywatelską, znają podstawowe pojęcia związane z prawem oraz reguły prawa cywilnego i karnego;
 • rozumieją potrzeby przestrzegania praw i obowiązków,
 • wiedzą, w jaki sposób można wpływać na kształt państwa i społeczeństwa;
 • wiedzą, co należy zmienić, by poprawić i polepszyć relacje z nauczycielami, kolegami i z rodziną;
 • potrafią wymienić telefony alarmowe, znają zasady bezpieczeństwa;
 • wiedzą, gdzie szukać informacji na temat ochrony dóbr osobistych;
 • wiedzą, jakie są sposoby walki z dopalaczami, używkami, jak uniknąć zagrożeń, gdzie udać się po poradę i pomoc, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia;
 • potrafią udzielić pierwszej pomocy;
 • rozumieją, że w społeczeństwie są osoby niepełnosprawne, które mogą również aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym;
 • potrafią określić problemy i monitorować sytuację osób samotnych, opuszczonych, pokrzywdzonych;
 • znają formy pomocy i angażują się do współdziałania na rzecz osób potrzebujących.

Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających: szczegółowe informacje, wyniki konkursów, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia, dokumenty uzyskane podczas realizacji zadań.

Informacje o przebiegu prac konkursowych ukazywały się systematycznie na naszej stronie internetowej szkolawg. 2ap.pl i przekazywane były sukcesywnie do jury konkursu pocztą elektroniczną i zwykłą.