Historia szkoły

Pomysł wybudowania nowej placówki zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. W 1957 roku zawiązał się Komitet Budowy Szkoły na czele z dyrektorem administracyjnym Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce Zbigniewem Błachutem. Członkami komitetu zostali: Władysław Adamiec, Stanisław Zyzak, Antoni Kocoń, Stanisław Dziedzic, Karol Tetłak, Maria Bodzek, Józef Zuziak, Edward Duc, Stanisław Szczotka i Władysław Dymkowski. Komitet czynił starania o uzyskanie środków finansowych na budowę szkoły oraz zakup parceli od miejscowego Nadleśnictwa. Duże zaangażowanie wykazały władze lokalne z przewodniczącym Osiedlowej Rady Narodowej Stanisławem Dziedzicem.

20 lipca 1957 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę Szkoły

Podstawowej w Węgierskiej Górce. Otwarcia Szkoły – Pomnika Tysiąclecia – dokonano 23 lipca 1961 roku. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli ówczesnych władz państwowych i oświatowych.

Była to pierwsza szkoła w powiecie żywieckim, wybudowana na tysiąclecie państwa zgodnie z projektem władz państwowych ,,1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Szkoła otrzymała wówczas imię ,,Manifestu Lipcowego”.

Nowy rok szkolny 1 września 1961 roku mogło rozpocząć 445 uczniów. Funkcję dyrektora szkoły pełnił Władysław Stankiewicz, a zastępcą dyrektora była Maria Bodzek. W szkole pracowali ponadto nauczyciele: Cecylia Barabasz, Maria Czerwenko, Zofia Czerwenko, Teresa Hołyst, Genowefa Holboj, Kazimierz

Kosoń, Anna Lizak, Maria Maślanka, Stanisław Płonka, Władysława Pawlus, Maria Płowucha, Weronika Stankiewicz, Karol Śliwa.

8 maja 1964 roku na konferencji Rady Pedagogicznej z udziałem władz Kuratorium Oświaty i Inspektoratu Szkolnego podjęto uchwałę o przekształceniu tej placówki w szkołę wiodącą.

W listopadzie 1966 roku został zorganizowany Uniwersytet Powszechny dla rodziców, cieszący się dużym zainteresowaniem. Jego wykładowcami byli m.in. mgr Franciszek Biernat i mgr Kazimierz Kamiński. Uniwersytet pod kierownictwem Marii Płowucha działał do kwietnia 1968 roku.

Rok 1971/72 był szczególnym okresem w życiu szkoły. To dziesiąta rocznica istnienia placówki. W szkole na dzień 1 września 1971 uczyło się już 628 uczniów, nad edukacją których czuwało 22 nauczycieli. Nastąpiła zmiana zastępcy dyrektora szkoły. Nowym zastępcą został Karol Śliwa.

Na szczególną uwagę zasługuje dzień 19 września 1971. W tym dniu Szkoła Podstawowa im. Manifestu Lipcowego otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Od tej pory sztandar towarzyszył uczniom we wszystkich

ważnych momentach ich życia szkolnego. Praktyka ta utrzymuje się do dnia

dzisiejszego.

Na uroczystej akademii kończącej rok szkolny 1972/73 został pożegnany wieloletni dyrektor szkoły Władysław Stankiewicz.

W roku szkolnym 1973/74 szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną. W skład ZSG weszły szkoły i przedszkola wszystkich miejscowości gminy Węgierska Górka. Funkcje dyrektora objął mgr Mieczysław Bieda, a zastępcą został Karol Śliwa.

Od września 1973 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej utworzone zostały tzw. klasy

uzawodowione, w których młodzież z gminy, mająca trudności w nauce mogła realizować program klas VII i VIII w zmniejszonym wymiarze godzin oraz odbywać praktykę w warsztatach szkolnych Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce, ucząc się przedmiotów zawodowych.

W roku szkolnym 1974/75 przy Zbiorczej Szkole Gminnej uruchomiono I klasę Liceum Ogólnokształcącego (filia LO im. M. Konopnickiej w Milówce). Pierwsza matura licealistów miała miejsce w 1978 r.

Uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu wpisywano do tzw. Złotej Księgi założonej uchwałą Rady Pedagogicznej 6 czerwca 1977 roku. Z czasem praktyką stało się wpisywanie również uczniów uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe. W roku szklonym 1978/79 rozpoczęto

wdrażanie dziesięcioletniej szkoły średniej. Po trzech latach eksperymentu władze oświatowe zrezygnowały z tego projektu.

W 1977 roku na emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej mgr Mieczysław Bieda. Nowym dyrektorem ZSG został mgr Aleksander Świsterski; funkcję zastępców pełniły: Krystyna Malec, Genowefa Holboj, a od 1978 roku także Elżbieta Gaweł.

Corocznie dzieci i młodzież wraz z nauczycielami aktywnie uczestniczyła w uroczystościach o charakterze patriotycznym przy forcie ,,Wędrowiec”. Zaangażowanie środowiska szkolnego zostało docenione i uhonorowana 30 października 1973 roku udekorowaniem sztandaru szkoły odznaką opiekuna miejsc pamięci narodowej decyzją Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Pamięć o bohaterskich obrońcach Węgierskiej Górki skłoniła nauczycieli uczących w tutejszej szkole do zgłoszenia wniosku o zmianę imienia szkoły z ,,Manifestu Lipcowego” na ,,Obrońców Węgierskiej Górki”. O takiej decyzji poinformował dyrektor szkoły dr Aleksander Świsterski na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 5 grudnia 1989 roku.

Podczas uroczystego zakończeniu roku szkolnego 1989/90 pożegnano odchodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora szkoły Aleksandra Świsterskiego. Nowym dyrektorem szkoły została Krystyna Malec, a zastępcą Aleksandra Kliś.

Uroczyste nadanie nowego imienia szkole ,,Obrońców Węgierskiej Górki” nastąpiło 21 września 1990 roku. Od tej pory dzień 21 września obchodzony jest jako Święto Szkoły.

Szkoła wkroczyła w nowy etap. Coraz częściej myślano o konieczności jej rozbudowy.

Skutkiem działań dyrekcji szkoły i przychylności władz gminy w 1995 roku został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły z przewodniczący Władysławem Gawlińskim, jego zastępcą został Wiesław Stypuła, skarbnikiem Bronisława Just, członkami: Grzegorz Figura, Jan Lach, Jan Pielichowski.

Na początku roku szkolnego 1995/96 pożegnano odchodzącą na emeryturę

dyrektor szkoły Krystynę Malec. Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Irena Lach.

Oddanie do użytku drugiego piętra szkoły odbyło się 1 września 1996 roku i zbiegło się w czasie z trzydziestopięcioleciem istnienia szkoły. Efektem rozbudowy było 6 dodatkowych sal lekcyjnych na drugim piętrze, nowoczesna biblioteka wraz z czytelnią, sala gimnastyki korekcyjnej i świetlica szkolna.

24 maja 1998 roku rozbudowa szkoły została zakończona uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej to wydarzenie.

Bibliografia:

Skrzypek A. (i in.): Złoty Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce. 2011