JEDEN Z DWUNASTU

CELE KONKURSU

  • Rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych.
  • Popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów.
  • Przygotowanie do wystąpień przed publicznością.
  • Stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji.

REGULAMIN Gminnego KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„JEDEN Z DWUNASTU’’

  • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce.
  • Konkurs odbędzie się 11.06.2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce.
  • W konkursie startuje po trzech uczniów z każdej szkoły w naszej gminie (wyboru uczniów dokonują nauczyciele uczący w danej szkole np. w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji).
  • Konkurs jest wzorowany na teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Każdy uczestnik konkursu odpowiada na proste pytania, które są tak sformułowane, aby odpowiedź na nie mogła być szybka i nie wymagała skomplikowanych obliczeń (liczy się oczywiście pierwsza odpowiedź). Ponadto zapraszamy uczniów z danej szkoły w charakterze publiczności.
  • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja w składzie:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce – p. Piotr Bryś

- nauczyciel matematyki p. Irena Bryś oraz p. Magdalena Burger

- jedna osoba powołana z nauczycieli opiekunów poszczególnych grup

Konkurs składa się z trzech etapów.

I etap konkursu

Dla każdego zawodnika przygotowane są trzy pytania. Uczniowie odpowiadają według wylosowanej kolejności – czas na odpowiedź na jedno pytanie – 10 sekund. Jeśli uczeń błędnie odpowie lub nie udzieli odpowiedzi na dwa pytania, kończy udział w konkursie.

II etap konkursu

Zawodnicy odpowiadają na pytania, podobnie jak w etapie pierwszym – czas na odpowiedź na jedno pytanie – 10 sekund. Każdy uczestnik ma trzy szanse, symbolizowane przez kuleczki , przy błędnej odpowiedzi traci jedną. Drugi etap trwa do chwili, gdy w grze zostaje trzech uczniów , to znaczy takich, którzy mają co najmniej jedną kulkę.

III etap konkursu

Każdy z zawodników ma nowe trzy szanse , symbolizowane przez kuleczki. Prowadzący konkurs zadaje pytanie, a zawodnicy sygnalizują podniesieniem ręki chęć udzielenia odpowiedzi. Na pytanie odpowiada uczeń, który zgłosił gotowość jako pierwszy (wyznaczony z publiczności uczeń czuwa nad sprawiedliwym wyborem). Limitujemy czas na odpowiedź: 20 sekund. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za błędną lub jej brak– traci szansę – kuleczkę. Gdy zawodnik udzieli trzech poprawnych odpowiedzi, wyznacza następnego odpowiadającego. Po stracie wszystkich kuleczek , uczeń kończy udział w konkursie.

Wygrywa ten uczeń, który uzyska największą liczbę punktów. Gdy kończą się pytania, wygrywa ten z uczestników, który uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku gdy uczestnicy zdobędą jednakową liczbę punktów przewiduje się przyznanie miejsc ex aequo.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy za udział, natomiast laureat i dwóch finalistów (uczestnicy III etapu) nagrody i dyplomy.

Zakres materiału obowiązujący na konkursie: matematyka na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej

i II klasy gimnazjum .

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia startujących w konkursie (do 04.06.2018 r.) można uzyskać pod numerem 338641417

Węgierska Górka 21.05.2018 r.